หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
  : วท.ด. (เคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เคมี-แบบ 2 (ตรี)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Bachelor's degree) แบบ 2.2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้จบปริญญาตรีมาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 90
 1.1 Compulsory Courses กลุ่มวิชาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102610 - 2 GRADUATE INORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์ระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-12)
102620 - 2 GRADUATE ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์ระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-12)
102630 - 2 GRADUATE ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์ระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-12)
102640 - 2 GRADUATE PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-12)
102650 - 3 GRADUATE COMPUTATIONAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงคำนวณระดับบัณฑิตศึกษา
4 (4-0-12)

 1.2 Electives Courses กลุ่มวิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102700 - 1 ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING FOR SCIENTIFIC RESEARCH
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
102701 - 2 INFORMATION ACCESS AND SCIENTIFIC WRITING
 การสืบค้นข้อมูลและการเขียนทางวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
102702 - 1 CHEMICAL AND LABORATORY SAFETY
 ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ
3 (3-0-9)
102710 - 1 INORGANIC CHEMISTRY OF MAIN GROUP ELEMENTS
 เคมีอนินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก
3 (3-0-9)
102711 - 2 COORDINATION CHEMISTRY
 เคมีโคออร์ดิเนชัน
3 (3-0-9)
102712 - 2 PHYSICAL METHODS FOR STRUCTURE DETERMINATIONS
 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสร้าง
3 (3-0-9)
102713 - 2 INORGANIC REACTION MECHANISMS
 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์
3 (3-0-9)
102714 - 2 ORGANOMETALLIC CHEMISTRY OF MAIN GROUP ELEMENTS
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก
3 (3-0-9)
102715 - 2 ORGANOMETALLIC CHEMISTRY OF TRANSITION ELEMENTS
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชัน
3 (3-0-9)
102716 - 2 BIOINORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ
3 (3-0-9)
102717 - 1 SOLID STATE CHEMISTRY
 เคมีสถานะของแข็ง
3 (3-0-9)
102718 - 1 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102719 - 1 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102720 - 2 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1
3 (3-0-9)
102721 - 2 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2
3 (3-0-9)
102722 - 2 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS
 การใช้สเปกโทรเมตรีในการระบุสารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
102723 - 2 ORGANIC SYNTHESIS
 อินทรียสังเคราะห์
3 (3-0-9)
102724 - 2 CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102725 - 2 HETEROCYCLIC CHEMISTRY
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3 (3-0-9)
102726 - 1 NATURAL PRODUCTS ISOLATION
 การแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102727 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102728 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102730 - 2 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 ปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์
2 (0-6-6)
102731 - 1 ANALYTICAL SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-9)
102732 - 2 ANALYTICAL SEPARATION
 การวิเคราะห์ด้วยการแยก
3 (3-0-9)
102733 - 2 ANALYTICAL ELECTROCHEMISTRY
 เคมีไฟฟ้าเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-9)
102734 - 2 ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
102735 - 2 FORENSIC ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์เชิงนิติวิทยาศาสตร์
3 (3-0-9)
102736 - 1 POLYMER CHARACTERIZATION
 การวิเคราะห์พอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102737 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-9)
102738 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-9)
102740 - 1 STATISTICAL THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ
3 (3-0-9)
102741 - 2 MODERN QUANTUM CHEMISTRY
 เคมีควอนตัมแผนใหม่
3 (3-0-9)
102742 - 2 GROUP THEORY AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPY
 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น
3 (3-0-9)
102743 - 2 COLLOID AND SURFACE CHEMISTRY
 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว
3 (3-0-9)
102744 - 2 PHYSICAL CHEMISTRY OF POLYMERS
 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102745 - 1 PRINCIPLE AND APPLICATIONS OF QUANTUM CHEMISTRY
 หลักและการประยุกต์เคมีควอนตัม
3 (3-0-9)
102746 - 1 PHYSICAL CHEMISTRY FOR LIFE SCIENCES
 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3 (3-0-9)
102747 - 1 FUNDAMENTALS AND METHODOLOGY OF MODERN ELECTROCHEMISTRY
 พื้นฐานและวิธีการของเคมีไฟฟ้าแผนใหม่
3 (3-0-9)
102748 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-9)
102749 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-9)
102750 - 2 NUMERICAL METHODS FOR CHEMISTS
 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักเคมี
3 (3-0-9)
102751 - 2 ADVANCED COMPUTATIONAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงคำนวณขั้นสูง
3 (3-0-9)
102752 - 2 MOLECULAR MODELING TECHNIQUES
 เทคนิคการจำลองแบบโมเลกุล
3 (3-0-9)
102753 - 2 COMPUTATIONAL NANOTECHNOLOGY
 เทคโนโลยีนาโนเชิงคำนวณ
3 (3-0-9)
102754 - 2 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคำนวณ 1
3 (3-0-9)
102755 - 2 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคำนวณ 2
3 (3-0-9)
102760 - 2 CHEMICAL SYNTHESIS
 เคมีสังเคราะห์
3 (3-0-9)
102761 - 2 PETROLEUM AND PETROCHEMICALS
 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3 (3-0-9)
102762 - 2 HETEROGENEOUS CATALYSIS
 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
3 (3-0-9)
102763 - 2 INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY
 เทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น
3 (3-0-9)
102764 - 1 INTRODUCTION TO SOLID STATE STRUCTURE
 โครงสร้างในสถานะของแข็งเบื้องต้น
3 (3-0-9)
102765 - 1 CRYSTALLOGRAPHY
 ผลิกศาสตร์
3 (3-0-9)
102766 - 1 ADVANCED CRYSTALLOGRAPHY
 ผลิกศาสตร์ขั้นสูง
3 (3-0-9)
102767 - 1 APPLIED SURFACTANT SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีของสารลดแรงตึงผิว
3 (3-0-9)
102768 - 1 POLYMER CHEMISTRY
 เคมีพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102769 - 1 METERIAL CHEMISTRY
 เคมีวัสดุ
3 (3-0-9)
102860 - 1 APPLIED ELECTROCHEMISTRY
 เคมีไฟฟ้าประยุกต์
3 (3-0-9)
102861 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-9)
102862 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2
3 (3-0-9)

 1.3 Seminar Courses กลุ่มวิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102980 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (0-1-9)
102981 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (0-1-9)
102982 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (0-1-9)
102983 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (0-1-9)

 1.4 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102990 - 1 THESIS
 วิทยานิพนธ์
64 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.