หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
  : วท.ด. (เคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เคมี-แบบ 2 (โท)

 1 Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโท มาแล้ว)หน่วยกิตต่ำสุด : 64
 1.1 Courses รายวิชาต่าง ๆหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102610 - 1 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
102611 - 1 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง 2
4 (4-0-12)
102620 - 1 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
102621 - 1 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2
4 (4-0-12)
102630 - 1 ADVANCED ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
102631 - 1 INSTRUMENTAL TECHNIQUES
 เทคนิคทางอุปกรณ์
4 (4-0-12)
102640 - 1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
102641 - 1 STATISTICAL MECHANICS
 กลศาสตร์เชิงสถิติ
4 (4-0-12)
102650 - 2 CHEMICAL SYNTHESIS
 เคมีสังเคราะห์
4 (4-0-12)
102651 - 1 PETROCHEMICAL PRODUCTS
 ผลิตภัณฑ์เคมีจากปิโตรเลียม
4 (4-0-12)
102660 - 1 NUMERICAL METHODS FOR CHEMISTS
 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักเคมี
4 (3-3-12)
102661 - 1 ADVANCED COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 เคมีคำนวณขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
102701 - 1 INFORMATION ACCESS
 การสืบค้นข้อมูล
3 (3-0-9)
102703 - 1 RESEARCH METHODOLOGY AND RESEARCH WRITING IN ENGLISH
 วิธีการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
2 (2-0-6)
102711 - 1 BIOINORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ
3 (3-0-9)
102712 - 1 CHEMISTRY OF ORGANOMETALLIC COMPOUNDS
 เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก
3 (3-0-9)
102713 - 1 SOLID STATE CHEMISTRY
 เคมีสถานะของแข็ง
3 (3-0-9)
102714 - 1 COORDINATION CHEMISTRY
 เคมีโคออร์ดิเนชัน
3 (3-0-9)
102715 - 1 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102716 - 1 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102720 - 1 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS
 การใช้สเปกโทรเมทรีในการพิสูจน์สารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
102721 - 1 ORGANIC SYNTHESIS
 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
3 (3-0-9)
102722 - 1 CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102723 - 1 HETEROCYCLIC CHEMISTRY
 เคมีเฮเทอโรไซคลิก
3 (3-0-9)
102724 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102725 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102730 - 1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS I
 การใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์ 1
3 (3-0-9)
102732 - 1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 ปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์
2 (0-6-6)
102733 - 1 ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
3 (3-0-9)
102734 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-9)
102735 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-9)
102741 - 1 GROUP THEORY AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPY
 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น
3 (3-0-9)
102742 - 1 COLLOID AND SURFACE CHEMISTRY
 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว
3 (3-0-9)
102743 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-9)
102744 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-9)
102750 - 1 CATALYSIS
 การเร่งปฏิกิริยา
3 (3-0-9)
102751 - 1 CRYSTALLOGRAPHY I
 ผลิกศาสตร์ 1
3 (3-0-9)
102752 - 1 CRYSTALLOGRAPHY II
 ผลิกศาสตร์ 2
3 (3-0-9)
102753 - 1 POLYMER CHEMISTRY
 เคมีพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102754 - 1 APPLIED SURFACTANT SCIENCE AND TECHNOLOGY
 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีของสารลดแรงตึงผิว
3 (3-0-9)
102755 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-9)
102756 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2
3 (3-0-9)
102760 - 1 ADVANCED COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 เคมีคำนวณขั้นสูง 2
3 (3-0-9)
102761 - 1 MOLECULAR MODELING TECHNIQUES
 เทคนิคการจำลองแบบโมเลกุล
3 (3-0-9)
102762 - 1 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีคำนวณ 1
3 (3-0-9)
102763 - 1 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีคำนวณ 2
3 (3-0-9)

 1.2 Seminar Courses วิชาสัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102900 - 1 SEMINAR I
 สัมมนา 1
1 (1-0-3)
102901 - 1 SEMINAR II
 สัมมนา 2
1 (1-0-3)
102902 - 1 SEMINAR III
 สัมมนา 3
1 (1-0-3)
102903 - 1 SEMINAR IV
 สัมมนา 4
1 (1-0-3)
102904 - 1 SEMINAR V
 สัมมนา 5
1 (1-0-3)

 1.3 Dissertation วิทยานิพนธ์หน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102999 - 1 PH.D.THESIS
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
48 (0-0-0)

 2 Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3 Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4 Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.