หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
  : วท.บ. (เคมี) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)

 1. General Education Course (no less than) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course วิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course วิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 General Education Course (Science and Mathematics Course) วิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 General Education Course (Social Sciences and Humanities Course) วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course (no less than) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 126
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
101301 - 1 SCIENCE COLLOQUIUM
 เสวนาวิทยาศาสตร์
1 (1-0-6)
101302 - 1 FRONTIERS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
102113 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 เคมีพื้นฐาน 2
4 (4-0-8)
102114 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103102 - 1 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
4 (4-0-8)
103141 - 1 STATISTICAL METHODS
 วิธีเชิงสถิติ
3 (3-0-6)
104101 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
 หลักชีววิทยา 1
4 (4-0-8)
104102 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1 (0-3-0)
104108 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II
 หลักชีววิทยา 2
4 (4-0-8)
104109 - 1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II
 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1 (0-3-0)
105101 - 1 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105101 - 2 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105102 - 1 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105191 - 1 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
105192 - 1 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2 Compulsory Courses วิชาบังคับสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 69
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102117 - 1 LABORATORY SAFETY
 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1 (1-0-2)
102210 - 1 INORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอนินทรีย์ 1
4 (4-0-8)
102211 - 1 INORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอนินทรีย์ 2
4 (4-0-8)
102212 - 1 INORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์
1 (0-3-0)
102220 - 1 ORGANIC CHEMISTRY I
 เคมีอินทรีย์ 1
4 (4-0-8)
102221 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
1 (0-3-0)
102222 - 1 ORGANIC CHEMISTRY II
 เคมีอินทรีย์ 2
4 (4-0-8)
102223 - 1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
1 (0-3-0)
102230 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY I
 เคมีวิเคราะห์ 1
4 (4-0-8)
102231 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
1 (0-3-0)
102232 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY II
 เคมีวิเคราะห์ 2
4 (4-0-8)
102233 - 1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY II
 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
1 (0-3-0)
102240 - 1 PHYSICAL CHEMISTRY I
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
102241 - 1 PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
1 (0-3-0)
102242 - 1 PHYSICAL CHEMISTRY II
 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
102310 - 1 ADVANCED INORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
4 (3-3-6)
102320 - 1 ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง
4 (4-0-8)
102330 - 1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS
 การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
4 (4-0-8)
102331 - 1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY
 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางเครื่องมือ
1 (0-3-0)
102340 - 1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
4 (3-3-6)
102350 - 1 CHEMICAL CALCULATIONS
 การคำนวณทางเคมี
3 (3-0-6)
102490 - 1 CHEMISTRY SEMINAR
 สัมมนาทางเคมี
1 (0-1-2)
109207 - 1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
 หลักชีวเคมี
4 (4-0-8)
109208 - 1 PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY LABORATORY
 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี
1 (0-3-0)
109301 - 1 ADVANCED BIOCHEMISTRY
 ชีวเคมีขั้นสูง
4 (3-3-6)

 2.3 Elective Course วิชาเลือกสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102710 - 1 INORGANIC CHEMISTRY OF MAIN GROUP ELEMENTS
 เคมีอนินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก
3 (3-0-9)
102711 - 2 COORDINATION CHEMISTRY
 เคมีโคออร์ดิเนชัน
3 (3-0-9)
102712 - 2 PHYSICAL METHODS FOR STRUCTURE DETERMINATIONS
 วิธีทางกายภาพในการหาโครงสร้าง
3 (3-0-9)
102713 - 2 INORGANIC REACTION MECHANISMS
 กลไกปฏิกิริยาอนินทรีย์
3 (3-0-9)
102714 - 2 ORGANOMETALLIC CHEMISTRY OF MAIN GROUP ELEMENTS
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุหมู่หลัก
3 (3-0-9)
102715 - 2 ORGANOMETALLIC CHEMISTRY OF TRANSITION ELEMENTS
 เคมีโลหอินทรีย์ของธาตุแทรนซิชัน
3 (3-0-9)
102716 - 2 BIOINORGANIC CHEMISTRY
 เคมีอนินทรีย์เชิงชีวภาพ
3 (3-0-9)
102717 - 1 SOLID STATE CHEMISTRY
 เคมีสถานะของแข็ง
3 (3-0-9)
102718 - 1 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102719 - 1 SELECTED TOPICS IN INORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102722 - 2 SPECTROMETRIC IDENTIFICATION OF ORGANIC COMPOUNDS
 การใช้สเปกโทรเมตรีในการระบุสารประกอบอินทรีย์
3 (3-0-9)
102723 - 2 ORGANIC SYNTHESIS
 อินทรียสังเคราะห์
3 (3-0-9)
102724 - 2 CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
3 (3-0-9)
102727 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 1
3 (3-0-9)
102728 - 1 SELECTED TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 2
3 (3-0-9)
102731 - 1 ANALYTICAL SPECTROSCOPY
 สเปกโทรสโกปีเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-9)
102734 - 2 ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY
 เคมีวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-9)
102736 - 1 POLYMER CHARACTERIZATION
 การวิเคราะห์พอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102737 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 1
3 (3-0-9)
102738 - 1 SELECTED TOPICS IN ANALYTICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 2
3 (3-0-9)
102741 - 2 MODERN QUANTUM CHEMISTRY
 เคมีควอนตัมแผนใหม่
3 (3-0-9)
102742 - 2 GROUP THEORY AND VIBRATIONAL SPECTROSCOPY
 ทฤษฎีกลุ่มและสเปกโทรสโกปีของการสั่น
3 (3-0-9)
102743 - 2 COLLOID AND SURFACE CHEMISTRY
 คอลลอยด์และเคมีพื้นผิว
3 (3-0-9)
102744 - 2 PHYSICAL CHEMISTRY OF POLYMERS
 เคมีเชิงฟิสิกส์ของพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102748 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
3 (3-0-9)
102749 - 1 SELECTED TOPICS IN PHYSICAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
3 (3-0-9)
102750 - 2 NUMERICAL METHODS FOR CHEMISTS
 วิธีวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับนักเคมี
3 (3-0-9)
102751 - 2 ADVANCED COMPUTATIONAL CHEMISTRY
 เคมีเชิงคำนวณขั้นสูง
3 (3-0-9)
102753 - 2 COMPUTATIONAL NANOTECHNOLOGY
 เทคโนโลยีนาโนเชิงคำนวณ
3 (3-0-9)
102754 - 2 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคำนวณ 1
3 (3-0-9)
102755 - 2 SELECTED TOPICS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีเชิงคำนวณ 2
3 (3-0-9)
102761 - 2 PETROLEUM AND PETROCHEMICALS
 ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
3 (3-0-9)
102762 - 2 HETEROGENEOUS CATALYSIS
 การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์
3 (3-0-9)
102763 - 2 INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY
 เทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น
3 (3-0-9)
102765 - 1 CRYSTALLOGRAPHY
 ผลิกศาสตร์
3 (3-0-9)
102768 - 1 POLYMER CHEMISTRY
 เคมีพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
102769 - 1 METERIAL CHEMISTRY
 เคมีวัสดุ
3 (3-0-9)
102860 - 1 APPLIED ELECTROCHEMISTRY
 เคมีไฟฟ้าประยุกต์
3 (3-0-9)
102861 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY I
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 1
3 (3-0-9)
102862 - 1 SELECTED TOPICS IN APPLIED CHEMISTRY II
 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมีประยุกต์ 2
3 (3-0-9)

 2.4 Project Course วิชาโครงงานหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102390 - 1 PROJECT
 โครงงาน
3 (0-9-0)

 3. Cooperative Education Course/Research Project Course (no less than) วิชาสหกิจศึกษาหรือโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 9
 3.1 Pre-cooperative Education Course เตรียมสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102391 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)

 3.2 Cooperative Education Course/Research Project Course สหกิจศึกษาหรือโครงการวิจัยหน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION
 สหกิจศึกษา
8 (0-0-0)
102492 - 1 RESEARCH PROJECT
 โครงการวิจัย
8 (0-24-0)

 4. Free Elective Course (no less than) วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.