หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)
  : วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 หลักสูตร : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 1

 1. Scheme A1: Conducting research leading to a thesis (no less than) แบบ ก 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 47
 1.1 Thesis (no less than) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105698 - 1 M.SC. THESIS IN APPLIED PHYSICS
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
45 (0-0-0)

 1.2 Seminar Courses สัมมนาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105697 - 1 COLLOQUIUM I
 เสวนา 1
1 (1-0-9)
105797 - 1 COLLOQUIUM II
 เสวนา 2
1 (1-0-9)

 2. Comprehensive Examination สอบประมวลความรู้หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900001 - 1 COMPREHENSIVE EXAMINATION
 การสอบประมวลความรู้
0 (0-0-0)

 3. Free Elective Course เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.