กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101020101600 : เคมี-2560
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B6080389 นางสาวกนกพร เรืองศรีPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 23 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
2 B6080235 นางสาวกาญจนา ศิริรักษ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 23 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
3 B6080020 นายกีรกิต แก้วเกตุPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 11 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
4 B6050047 นายจิรายุ นิรโศกPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 19 สิงหาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 25 กันยายน 2564
5 B6080211 นายบงกช อึ้งวนารัชต์Pass ส่งแล้ว- 23 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
6 B6080013 นางสาวปารตี โกเมนPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 11 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
7 B6080228 นายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 28 ตุลาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 25 ธันวาคม 2564
8 B6080037 นางสาวศรัณยา เสริฐวาสนาPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 19 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
9 B6080280 นายอธิ เตสกุลศิริPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 สิงหาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
10 B6080174 นายอนาวิล ประจิตร์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 11 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
11 B6080303 นายอภิวัฒน์ มือขุนทดPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 11 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
12 B6080181 นางสาวอรณัชชา วงศ์จอมPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 19 กรกฏาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 28 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.