กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101600 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B6080716 นายคณิต ลิมPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
2 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
3 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพรPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
4 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลางPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
5 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแปPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
6 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
7 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์Pass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
8 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหาPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
9 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
10 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรังPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
11 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่นPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.