กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาโท
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101050102552 : ฟิสิกส์-แผน ก 2
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 M5810130 นายอนันตชัย ล่ากระโทก--- ไม่สำเร็จ-
2 M5910250 นางสาวสุภาวี ชัยสิทธิ์--- ไม่สำเร็จ-
3 M5610402 นางสาวศิริรัชนี ธรรมสุวรรณ--- ไม่สำเร็จ-
4 M5810093 นางสาววิภากร ฤทธิสุทธิ์-- 6 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 25 พฤษภาคม 2562
5 M5910137 นายวันเฉลิม ความใหม่-- 16 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 28 กันยายน 2562
6 M5710119 นางสาววัชราภรณ์ มูลทรัพย์--- ไม่สำเร็จ-
7 M5910182 นางสาววรารัตน์ ตรีสุขรัตน์--- ไม่สำเร็จ-
8 M5910106 นางสาวพิศมัย กมลภา--- ไม่สำเร็จ-
9 M5610150 นายปันวิทย์ แสงขาวอาทิอร--- รออนุมัติ-
10 M5910243 นายปัณณวิชญ์ ทิพย์สวัสดิ์--- ไม่สำเร็จ-
11 M5910212 นายปณิธาน ศรีบริบูรณ์--- ไม่สำเร็จ-
12 M5810123 นายจุลนันทน์ ทรงวัฒนา-- 21 มิถุนายน 2561 อนุมัติสำเร็จ 24 พฤศจิกายน 2561
13 M5610358 นายคมสันต์ ลาพาแว-- 26 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 13 มีนาคม 2564
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.