กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5780624 นางสาวกนกวรรณ มาลาวงศ์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
2 B5780952 นางสาวจันจิรา พลีดีPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
3 B5780341 นายจิรัฐิติกาล เหล่าเขตต์กิจPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
4 B5781157 นางสาวฐิตา ปาหิตPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
5 B5780532 นางสาวฐิติมา ขยันดีPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
6 B5681440 นางสาวณัฎฐา ไชยศิริPass ส่งแล้ว- 9 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
7 B5780273 นายณัฐวุฒิ มณีใสPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
8 B5780686 นางสาวนันทิกานต์ แสวงรัมย์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
9 B5780334 นางสาวปิ่นฤทัย พุ่มพึ่งศรีPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
10 B5780402 นายพงศ์ชัย สมวานิชPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
11 B5584079 นางสาวรุ่งทิวา วอแพงPass ส่งแล้ว- 9 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
12 B5780846 นายวัชระ ฟักโตPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
13 B5680757 นางสาววัชรินทร์ ศรีพนมPass ส่งแล้ว- 9 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
14 B5780358 นายวิทยา เชาว์พลกรังPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
15 B5584109 นายวิทวัฒน์ ปรีจิตต์Pass ส่งแล้ว- 9 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
16 B5780723 นางสาวสุวรรณา สุวรรณสังPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
17 B5780198 นายเทวฤทธิ์ บุชวงษ์Pass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
18 B5780778 นางสาวเบญจวรรณ ทิพย์เนตรPass ส่งแล้ว- 13 มีนาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 26 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.