กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101040101550 : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5680191 นายณัฐนนท์ เอกรัชตพันธุ์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
2 B5680238 นางสาวตะวัน นพนิตย์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
3 B5680375 นายธรรมนูญ จิตพรมมา ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
4 B5680054 นายธาดา แอมสูงเนิน ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
5 B5680023 นายพรภวิษย์ เหมาะหมาย ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
6 B5681228 นายรัฐพร สุมาลุย์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
7 B5680030 นายศิวานนท์ ปพัฒน์เมธิน ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
8 B5680078 นายสถาพร กาบขุนทด ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
9 B5680290 นางสาวสิริพร สุขนาแซง ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
10 B5680412 นางสาวสุกัญญา เหมือนตา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
11 B5680320 นางสาวอัญธิชา แสนทวีสุข ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2560
12 B5681235 นางสาวอินทุอร อาญาเมือง ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
13 B5680269 นายเอกสิทธิ์ แก่นกลาง ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.