กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5384051 นายจิรพล ขำประถม-- 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
2 B5381203 นายทนงศักดิ์ วงศ์หอม-- 6 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
3 B5381968 นายธีระพงษ์ กัลโยธิน-- 6 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
4 B5382231 นายธเชนทร์ เบื้องไธสง-- 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
5 B5181056 นายนิธิต ธนโชคดี--- ไม่สำเร็จ-
6 B5481156 นางสาววนิดา แดงรี-- 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
7 B5481927 นางสาววรรณลดา ศรีทรงเมือง-- 12 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2558
8 B5181445 นางสาวศรัญญา หอมขุนทด--- ไม่สำเร็จ-
9 B5480098 นางสาวศิรดา พิมพ์ทอง-- 6 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
10 B5482238 นางสาวศิริรัตน์ ป้อมทอง-- 6 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
11 B5384020 นางสาวศุภพร ปิตะฝ่าย-- 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
12 B5284160 นายสกลวัฒน์ โคตะมะ-- 15 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
13 B5482610 นางสาวสุเมธินี จุลแก้ว-- 6 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
14 B5481309 นางสาวอนุชิดา อินทะดก-- 18 มิถุนายน 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
15 B5380640 นายอัครเทพ เสมอสม-- 12 พฤษภาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2558
16 B5482559 นางสาวอารีรัตน์ เกษมพงษ์-- 6 กรกฏาคม 2558 อนุมัติสำเร็จ 5 สิงหาคม 2558
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.