กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5181568 นายกัมพล มณฑาทิพย์-- 18 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
2 B5484133 นางสาวกุสุมา สมบัติเปี่ยม-- 30 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
3 B5381562 นางสาวขนิษฐา เนียมสันเทียะ-- 30 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
4 B5382033 นายฉัตรชัย กัณหา-- 30 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
5 B5384105 นางสาวณัฐพร รณไพรี-- 30 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
6 B5281442 นางสาวดำรัสศิริ คล้ายมอญ--- ไม่สำเร็จ-
7 B5181445 นางสาวศรัญญา หอมขุนทด--- ไม่สำเร็จ-
8 B5281046 นางสาวสุพรรษา โพธิ์งาม-- 18 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
9 B5281794 นายเกรียงไกร นิลสูงเนิน-- 18 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
10 B5284078 นายเศรษฐวรรษ หลายเพิ่มพูน-- 30 ตุลาคม 2557 อนุมัติสำเร็จ 20 ธันวาคม 2557
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.