กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101040103413 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี)
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 D5010370 นางสาวแววดาว ดาทอง-- 15 มีนาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 22 พฤศจิกายน 2557
2 M5010257 นางสาวสุมาลี มุสิกา-- 30 พฤษภาคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 28 มิถุนายน 2557
3 M4810131 นางสาวรัตนา เกียรติทรงชัย--- ไม่สำเร็จ-
4 D4910435 นางสาวพัชรวรรณ สิทธิศาสตร์--- ไม่สำเร็จ-
5 M4810209 นางสาวปาริชาต กรวยนอก--- ไม่สำเร็จ-
6 D5010066 นางสาวดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์-- 9 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
7 M5010349 นายณัฎฐพล ศุภกมลเสนีย์-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 22 พฤศจิกายน 2557
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.