กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5281190 นางสาวกนกขวัญ สายแวว-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
2 B5281299 นางสาวกุสุมา รวมธรรม-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
3 B5180967 นายจุฑาวัชร หลานวงษ์-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
4 B5184064 นายชนินทร์ สินสุวงศ์วัฒน์-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
5 B5184057 นายชัยมงคล ศรีหาภูธร--- ไม่สำเร็จ-
6 B5284016 นางสาวตติยาภรณ์ พรรณราช-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
7 B5181407 นายทวีสุข บุตรฉ่ำ-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
8 B5080700 นายทัตเทพ จูเจีย-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
9 B5280858 นางสาวธราภรณ์ สาระสุข-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
10 B5284269 นางสาวนินาซีรา อูเซ็ง-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
11 B5181803 นางสาวประภัสสร เชิดชู-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
12 B5181292 นายปรีชา สุดชาคำ-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
13 B5282272 นายพงศ์ศิริ อินทร์จันทร์-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
14 B5281398 นางสาวพนิดา รัตนมณี-เกียรตินิยมอันดับสอง 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
15 B5280841 นางสาวยุวดี หนูแก้ว-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
16 B5181643 นายวรวุฒิ รักวิชา-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
17 B5181285 นางสาววราพร ลุยตัน-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
18 B5181155 นายวิตะ บุษดี-- 27 ธันวาคม 2555 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
19 B5281633 นายวิศวพงษ์ โสรถาวร-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
20 B5281541 นายอรรถพร ทอดทิ้ง-- 7 มกราคม 2556 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.