กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาเอก
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101060203464 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท)
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 D4810162 นางสาวสุรีพร จรุงธนะกิจ-- 4 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ 22 ธันวาคม 2555
2 D4810148 นางสาวสิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์-- 11 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2556
3 D4810070 พันเอกปริญญา ฉายะพงษ์-- 6 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ 30 มีนาคม 2556
4 D4810049 นายธราพงษ์ เพ็ชรประยูร-- 14 มีนาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ 22 ธันวาคม 2555
5 D5010165 นายจิระเดช มาจันแดง-- 23 พฤษภาคม 2554 อนุมัติสำเร็จ 24 พฤศจิกายน 2555
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.