กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2553
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5080038 นางสาวจันทรรัตน์ แน่นหนา--- ไม่สำเร็จ-
2 B5080243 นางสาวทัศพร บุญรับ-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
3 B5080076 นางสาวนนทญา นกน้อย-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
4 B4980285 นายบุญฤทธิ์ เตือนขุนทด-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
5 B5080519 นางสาววิภารัตน์ จันทร์เสม-เกียรตินิยมอันดับสอง 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
6 B5080670 นางสาวศิริพรรณ์ ทองวันดี-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
7 B5080687 นางสาวสิรินันท์ ไปร่บึง-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
8 B4980193 นางสาวสุวรรณ โสดก-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
9 B5080717 นายอภิศักดิ์ เปรมศรี-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
10 B5080410 นางสาวเจษฎา ศิริเมือง-เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
11 B5080649 นางสาวเปรมสุดา อนันต์ลักษณ์การ-- 9 เมษายน 2554 อนุมัติสำเร็จ 4 มิถุนายน 2554
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.