กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101600 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B6081010 นายฤทธิพร ภูนาหาPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
2 B6080983 นางสาวรุ่งทิวา กลิ่นจันทร์Pass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
3 B6080914 นายสุรเสกข์ สิบพลกรังPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
4 B6080839 นายภานุพันธ์ เขียวคำรพPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
5 B6080815 นายพงษ์ภิสิทธิ์ ทบแปPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
6 B6080716 นายคณิต ลิมPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
7 B6080686 นายเข็มชาติ แช่มกลั่นPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
8 B6080648 นางสาวนภาผ่อง ยุธกลางPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
9 B6080471 นายสิรวิชญ์ ตั้งนันทนาการPass ส่งแล้ว- 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
10 B6080464 นายตุลภัทร รัตตสุพรPass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
11 B6080136 นายชาคริต ปรุเขตต์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ 29 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.