กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5781225 นางสาวกานต์ธิดา เตชทัตPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
2 B5781089 นายสะอาด เสือสิงห์Pass ส่งแล้ว- 5 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
3 B5780983 นางสาวกัญญาพัชร เหล็กกล้าPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
4 B5780921 นางสาวปัทมพร อมรมงคลPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
5 B5780884 นางสาวมัลลิกา คำคมPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
6 B5780877 นายเนติพงศ์ สังข์โสมPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
7 B5780839 นางสาวจิราพร ถัดจอหอPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
8 B5780822 นางสาวมะลิวัลย์ คุณอุส่าห์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
9 B5780792 นายอภิสิทธิ์ สมอดงPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
10 B5780761 นายสุริยา โนนเสนาPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
11 B5780754 นายจิรายุทธ ประโลมจิตร์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
12 B5780747 นางสาวนันทวัน นามแสงPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
13 B5780730 นางสาวศิริลักษณ์ ครุฑสุวรรณPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
14 B5780716 นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
15 B5780709 นางสาวรุ่งนภา น้อยหมื่นไวยPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
16 B5780679 นางสาวรุจิรา รุจาคมPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
17 B5780662 นายสาธิต ลื่นกลางPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
18 B5780648 นางสาวนิตยา แดงกันรันPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
19 B5780617 นางสาวเพ็ญประภา ทองดีนอกPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
20 B5780594 นางสาวขวัญฤทัย ชูจิตรPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
21 B5780570 นางสาวกชกร หวังช่วยกลางPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
22 B5780563 นายสราวุท เลิศสงครามPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
23 B5780556 นายอภิชาติ ภายไธสงPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
24 B5780549 นางสาวกิ่งกาญจน์ โทนโคกสูงPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
25 B5780525 นางสาวอรวรรณ แหยมพิมายPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
26 B5780457 นางสาวชลนิสา อาลัยกลางPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
27 B5780440 นายนรินทร์ แดงหนูPass ส่งแล้ว- 5 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
28 B5780433 นายพัฒนพงษ์ นาห้วยทองPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
29 B5780426 นายณัฐพล ปุ่นนอกPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
30 B5780389 นางสาวสุชาดา ประโพระพังPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
31 B5780372 นางสาวจตุพร ประพฤติเป็นPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
32 B5780365 นายชนาธิป ลาภเจริญเกียรติPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
33 B5780327 นางสาวศรัณย์รัตน์ หิรัญรัตนธรรมPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
34 B5780310 นายลัทธชัย ปานพรมมาPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
35 B5780303 นางสาวณัฐกาญจน์ วงศ์กาฬสินธุ์Pass ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
36 B5780297 นายสิทธิเดช เรียนรัตน์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
37 B5780280 นางสาวจินดา อินโคกสูงPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
38 B5780266 นายคุณากร สิงห์กุลPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
39 B5780259 นายอภิสิทธิ์ อาสนามิPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
40 B5780242 นายชนน ทองทิพาPass ส่งแล้ว- 5 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
41 B5780228 นางสาวสุวรรณา ภูพานเพชรPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
42 B5780211 นายอภิสิทธิ์ พิรุณสุนทรPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
43 B5681495 นายปราโมทย์ ธรรมรังPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
44 B5680771 นางสาวพรรณทิพย์ภา พุทธชาลีPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
45 B5612451 นายศุภนิตย์ วงศ์ไพรกรณ์Pass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
46 B5582198 นายชาญชัย ถ่อนสันเทียะPass ส่งแล้ว- 10 กรกฏาคม 2561 อนุมัติสำเร็จ 29 กันยายน 2561
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.