กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5582464 นายบัลลังก์ โพธิ์เลีย-- 17 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 20 มกราคม 2561
2 B5680658 นางสาวพรสุดา อรัญถิตย์-- 11 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 20 มกราคม 2561
3 B5680665 นางสาวนารีรัตน์ ดอกสันเทียะ-- 17 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 20 มกราคม 2561
4 B5680726 นายเกียรติเก้ากรณ์ พิมพา-- 11 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 20 มกราคม 2561
5 B5680894 นายปรัชญากร หมั่นงาน-- 11 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 20 มกราคม 2561
6 B5680962 นายสุรินทร์ เนาว์วงษ์-- 11 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 20 มกราคม 2561
7 B5681440 นางสาวณัฎฐา ไชยศิริ--- ไม่สำเร็จ-
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.