กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5681488 นายรอฟีกี ปัตตานี ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
2 B5681433 นางสาวสุดธิดา อุตราศรี ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
3 B5681334 นายธเนศ ชัยเจริญชนะ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
4 B5681280 นายพงศ์สุชน นวนศรี ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
5 B5681167 นายชัยนัฏฐ์ ทองสง่า ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
6 B5681143 นายวีระภัทร นาคสมบูรณ์ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
7 B5681082 นางสาวบุณยนุช วรโสม ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
8 B5681075 นายสุรชัย อุดมโภชน์ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
9 B5681051 นางสาวรัตติฟา จันทะนิตย์ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
10 B5681037 นายอภิสิทธิ์ พิมพ์สามสี ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
11 B5681020 นางสาวหงษ์ทอง ดวงสุพรรณ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
12 B5680986 นางสาวอัปสรสวรรค์ ทวินันท์ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
13 B5680979 นายคณาวุฒิ บุญเลิศ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
14 B5680948 นางสาวไอรดา สมศรี ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
15 B5680924 นายศรัณย์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
16 B5680900 นางสาวหนึ่งฤดี เพชรเดช ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
17 B5680887 นางสาวสุวิดา หอมเสน ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
18 B5680870 นายฤทธิชัย ศรีวรกุล ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
19 B5680863 นายสุรวุฒิ พรหมหิตาธร ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
20 B5680856 นายพัฒน์พงศ์ วงษ์สังข์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
21 B5680849 นายธนาวุฒิ สุพร ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
22 B5680832 นายจิรายุทธ ดวงสุวรรณ์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
23 B5680818 นางสาวอรนุช หาญยิ่ง ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
24 B5680795 นางสาวสุทธิดา คงอุ่น ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
25 B5680788 นางสาวอนุชสรา คงคาน้อย ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
26 B5680740 นายศุภวิชญ์ อมรชีวิน ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
27 B5680733 นายสุริยา ดาวงศ์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
28 B5680702 นางสาวพรรณธิวา คุณวุฒิ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
29 B5680689 นายอภิสิทธิ์ สีทา ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
30 B5680610 นางสาวกรรณิกา วรรณศิริ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
31 B5680597 นางสาวสาลินี แป้นเพชร ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
32 B5680580 นางสาวเบญจรงค์ คำยงค์ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
33 B5680573 นางสาวสมฤทัย ชาญกระโทก ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
34 B5680566 นางสาวสุภาวดี ตาสี ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
35 B5680559 นางสาวบรรจง นนทะภา ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
36 B5582518 นายศิวกร นันทวิภาวงศ์ ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
37 B5581863 นางสาวนัฎฐา กระแสสม ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
38 B5581085 นางสาวอรวรรณ หาจัตุรัส ส่งแล้ว- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.