กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5581085 นางสาวอรวรรณ หาจัตุรัส-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
2 B5581863 นางสาวนัฎฐา กระแสสม-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
3 B5582518 นายศิวกร นันทวิภาวงศ์-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
4 B5680559 นางสาวบรรจง นนทะภา-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
5 B5680566 นางสาวสุภาวดี ตาสี-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
6 B5680573 นางสาวสมฤทัย ชาญกระโทก-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
7 B5680580 นางสาวเบญจรงค์ คำยงค์-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
8 B5680597 นางสาวสาลินี แป้นเพชร-เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
9 B5680610 นางสาวกรรณิกา วรรณศิริ-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
10 B5680689 นายอภิสิทธิ์ สีทา-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
11 B5680702 นางสาวพรรณธิวา คุณวุฒิ-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
12 B5680733 นายสุริยา ดาวงศ์-เกียรตินิยมอันดับสอง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
13 B5680740 นายศุภวิชญ์ อมรชีวิน-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
14 B5680788 นางสาวอนุชสรา คงคาน้อย-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
15 B5680795 นางสาวสุทธิดา คงอุ่น-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
16 B5680818 นางสาวอรนุช หาญยิ่ง-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
17 B5680832 นายจิรายุทธ ดวงสุวรรณ์-เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
18 B5680849 นายธนาวุฒิ สุพร-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
19 B5680856 นายพัฒน์พงศ์ วงษ์สังข์-เกียรตินิยมอันดับสอง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
20 B5680863 นายสุรวุฒิ พรหมหิตาธร-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
21 B5680870 นายฤทธิชัย ศรีวรกุล-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
22 B5680887 นางสาวสุวิดา หอมเสน-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
23 B5680900 นางสาวหนึ่งฤดี เพชรเดช-- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
24 B5680924 นายศรัณย์ เอี่ยมเอื้อยุทธ-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
25 B5680948 นางสาวไอรดา สมศรี-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
26 B5680979 นายคณาวุฒิ บุญเลิศ-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
27 B5680986 นางสาวอัปสรสวรรค์ ทวินันท์-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
28 B5681020 นางสาวหงษ์ทอง ดวงสุพรรณ-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
29 B5681037 นายอภิสิทธิ์ พิมพ์สามสี-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
30 B5681051 นางสาวรัตติฟา จันทะนิตย์-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
31 B5681075 นายสุรชัย อุดมโภชน์-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
32 B5681082 นางสาวบุณยนุช วรโสม-- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
33 B5681143 นายวีระภัทร นาคสมบูรณ์-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
34 B5681167 นายชัยนัฏฐ์ ทองสง่า-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
35 B5681280 นายพงศ์สุชน นวนศรี-เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
36 B5681334 นายธเนศ ชัยเจริญชนะ-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
37 B5681433 นางสาวสุดธิดา อุตราศรี-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
38 B5681488 นายรอฟีกี ปัตตานี-- 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.