กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5580880 นางสาวกมลวรรณ สามสี-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
2 B5581009 นางสาวรัชนก อุตตะมะ-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
3 B5581153 นางสาวจิราวรรณ เกียรติชัยพัฒน-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
4 B5581658 นางสาวปาริชาติ จันทร์หมื่นไวย-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
5 B5581733 นางสาวสกาวเรือง นามพิทักษ์สุข-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
6 B5581986 นางสาวหทัยชนก พรหมทา-เกียรตินิยมอันดับสอง 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
7 B5582181 นางสาวอทัยรัตน์ ชอบทองหลาง-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
8 B5582587 นายวานุรักษ์ ดีนิวงษ์-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
9 B5582624 นางสาวกัญญารัตน์ เสขุนทด-- 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
10 B5582754 นางสาวราตรี สุแพง-เกียรตินิยมอันดับสอง 1 มีนาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ 28 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.