กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULTเกียรตินิยม(1) วันจบการศึกษา(2) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5181056 นายนิธิต ธนโชคดี--- ไม่สำเร็จ-
2 B5281442 นางสาวดำรัสศิริ คล้ายมอญ-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
3 B5282524 นายพัฒนากร กันดิษฐ์-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
4 B5284283 นายวัชรพล อ่อนคำ-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
5 B5382170 นางสาวภัทรวดี ทองบ่อ-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
6 B5384020 นางสาวศุภพร ปิตะฝ่าย--- ไม่สำเร็จ-
7 B5384044 นางสาวทิตยา ภู่แจ้ง-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
8 B5480043 นางสาวปรารถนา ทิพย์กระโทก-เกียรตินิยมอันดับสอง 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
9 B5480210 นางสาวชมพูนุท ฝั้นอุตมะ-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
10 B5480463 นางสาววาทิณี กองธูป-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
11 B5480715 นางสาวนุสรา กลิ่นสุคนธ์-เกียรตินิยมอันดับสอง 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
12 B5480869 นางสาววิมลทิพย์ ใหม่พรมมา-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
13 B5480876 นางสาวชเนตตี มงคลสูตร-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
14 B5480999 นางสาวนิตยา ภูเงิน-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
15 B5481309 นางสาวอนุชิดา อินทะดก--- ไม่สำเร็จ-
16 B5481941 นายพิเชษฐ์ มะลิกุล-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
17 B5482030 นายทวี มีบุญ-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
18 B5482047 นายเศรษฐโชติ ทองบุญนาค-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
19 B5482092 นางสาวภัทราลักษณ์ สุทธลูน-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
20 B5482221 นางสาวอาภาพร อิ่มจันทึก-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
21 B5482375 นายอครพงษ์ ประยงค์หอม-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
22 B5482696 นางสาวมณีรัตน์ กระแสโสม-- 26 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติสำเร็จ 30 พฤษภาคม 2558
หมายเหตุ
(1) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(2) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.