กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101050101550 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5580545 นางสาวรุ่งทิวา ขาวรัมย์ ส่งแล้ว- 3 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
2 B5680108 นางสาวพาขวัญ ชาญประโคน ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 14 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
3 B5680122 นายพีระ สีมาขจร ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 14 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
4 B5680177 นายตะวันฉัตร สีมันตธรรมกุล ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 3 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
5 B5680221 นายธนพล เหมือนวาจา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 14 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
6 B5680245 นายเจตนิพิฐ แก้วใจ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 3 สิงหาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
7 B5680252 นายนิรวิทธ์ กุนันตา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 14 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
8 B5680429 นายญัดติพงษ์ แก้วคำจันทร์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 14 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
9 B5680467 นายอติพล แพนพาPass--- ไม่สำเร็จ-
10 B5680504 นางสาวอรดี ศรีกิมแก้ว ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
11 B5681310 นายธนพล ตันตระกูล ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 14 กรกฏาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.