กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

รายชื่อนศ.
--
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
สำนักวิชาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตร101020101550 : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)
ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อEPE RESULT(1) เอกสารตรวจสอบจบเกียรตินิยม(2) วันจบการศึกษา(3) สถานะวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
1 B5680016 นางสาวชนกภรณ์ โกศรี ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
2 B5680047 นายศุภนนท์ จามรสุริยา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2560
3 B5680061 นายคมสันต์ สิงห์แก้ว ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
4 B5680085 นางสาวประไพพร พรสุขสว่าง ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
5 B5680092 นายพุฒิเมธ ทองตัน ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
6 B5680139 นายนาวี จันทฤทธิ์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 11 เมษายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2560
7 B5680276 นายสุจินดา เพ็ชร์ดี ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
8 B5680313 นางสาวเกศรา อาษานอก ส่งแล้ว- 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
9 B5680498 นายโสภณ บุตรชา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 9 พฤษภาคม 2560 อนุมัติสำเร็จ 27 กรกฏาคม 2560
10 B5680511 นางสาวศรีประภา ญาณะนันท์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
11 B5681174 นางสาวปาล์มริน แดนศิริมา ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
12 B5681211 นายกิตติพันธ์ ศิวะวรรณพงศ์ ส่งแล้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มิถุนายน 2560 อนุมัติสำเร็จ 25 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ
(1) เอกสารตรวจสอบจบ = ศูนย์บริการการศึกษาได้ส่งเอกสารตรวจสอบจบให้สำนักวิชาพิจารณาสำเร็จการศึกษาแล้ว
(2) วันจบการศึกษา = ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการแล้ว
(3) สถานะรออนุมัติ = รอเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษา
     สถานะอนุมัติสำเร็จ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว
(4) EPE RESULT = ผลการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.