กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

ผู้แจ้งจบ-สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 1 เลือกสำนักวิชาที่สังกัด
ขั้นที่ 2 เลือกปีการศึกษาที่แจ้งจบ
ขั้นที่ 3 คลิกตัวเลขที่ปรากฎในตารางให้ตรงกับหลักสูตรและภาคการศึกษาที่แจ้งจบจะปรากฏข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 นักศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
          ให้ทำการติดต่อขอรักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาด้วย
ปีการศึกษา : 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่123
- : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   101020101550 : เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า)--6
   101030101550 : คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า)--1
   101030201550 : คณิตศาสตร์--1
   101040101550 : ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า)--11
   101050101550 : ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า)--13
   101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549684
   101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555-1014
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   101020102512 : เคมี-แผน ก 2--1
   101020102562 : เคมี-แผน ก 2-22
   101030102412 : คณิตศาสตร์ประยุกต์- แผน ก 2-11
   101040102552 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2--1
   101050102482 : ฟิสิกส์-แผน ก 2--1
   101050102552 : ฟิสิกส์-แผน ก 2--5
   101060202462 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2-1-
   101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก 2111
   101070102412 : เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก 21--
   101080102512 : จุลชีววิทยา-แผน ก 2111
   101080102552 : จุลชีววิทยา-แผน ก 2--2
   101090102412 : ชีวเคมี-แผน ก 2-1-
   101150102502 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 212-
   101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก 2--2
   101160102552 : ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก 2113
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   101020103513 : เคมี-แบบ 2 (ตรี)12-
   101020103514 : เคมี-แบบ 2 (โท)111
   101030103414 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท)-45
   101030103564 : คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ 2 (โท)--3
   101040103413 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี)2--
   101040103513 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี)111
   101040103514 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท)1--
   101050103483 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (ตรี)-12
   101050103484 : ฟิสิกส์-แบบ 2 (โท)423
   101060203464 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ 2 (โท)222
   101080103514 : จุลชีววิทยา-แบบ 2 (โท)111
   101090103413 : ชีวเคมี-แบบ 2 (ตรี)111
   101150103504 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท)112
   101150103554 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ 2 (โท)112
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.