สืบค้นการใช้ห้อง
เลือกสิทธิ์การอนุมัติ   (หากใช้ Excel version 2010 ให้ตอบ Yes เมื่อกด Open)
ปีการศึกษา :
ภาคการศึกษาที่ :
เลือกอาคาร 
ประเภท  ตารางเรียนปกติ    ขอใช้ห้องพิเศษ
เลือกวัน  
สถานะการจอง     -  
วันที่    
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.