ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2563  / 0 1     2 3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  12 กันยายน 2563
09:00 - 11:00202111-1 THAI FOR COMMUNICATION
 202324-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
12:00 - 14:00103105-1 CALCULUS III
 104101-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I
15:00 - 17:00202109-1 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
 525301-1 MECHANICAL DRAWING
17:30 - 19:30103102-1 CALCULUS II
 109201-1 BIOCHEMISTRY
 523201-1 COMPUTER PROGRAMMING II
 วันที่  13 กันยายน 2563
09:00 - 11:00202201-1 LIFE SKILLS
 202207-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
12:00 - 14:00202202-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
15:00 - 17:00202108-1 DIGITAL LITERACY
17:30 - 19:30202181-1 HOLISTIC HEALTH
 525308-1 HEAT TRANSFER
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES
 วันที่  19 กันยายน 2563
09:00 - 10:30203401-1 CHINESE I
09:00 - 11:00102115-1 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION
12:00 - 14:00102202-1 PHYSICAL CHEMISTRY
 213101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
15:00 - 17:00102111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 213203-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
17:30 - 19:30103101-1 CALCULUS I
 103101-2 CALCULUS I
 103101-1 CALCULUS I
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS
 วันที่  20 กันยายน 2563
09:00 - 11:00103103-1 PROBABILITY AND STATISTICS
 105101-1 PHYSICS I
 105101-3 PHYSICS I
 105101-2 PHYSICS I
 202175-1 ART APPRECIATION
12:00 - 14:00105102-1 PHYSICS II
 202203-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
15:00 - 17:00202331-1 ASEAN STUDIES
 530201-1 ENGINEERING STATICS
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE
 601112-1 MUSIC THERAPY
17:30 - 19:30102112-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 213204-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.