202309ORGANIZATION AND MANAGEMENT
องค์การและการจัดการ
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:114330
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00B2103BC1046W    
อาจารย์: อาจารย์รัชฎาพร วิสุทธากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
สอบกลางภาค: 29 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 13 มิ.ย. 2559 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
บทบาท ความสำคัญ และองค์ประกอบขององค์การ โครงสร้าง และการจัดองค์การขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการ การสรรหา ใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรองค์การ พฤติกรรมองค์การ การประเมินและพัฒนาองค์การหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.