104101PRINCIPLES OF BIOLOGY I
หลักชีววิทยา 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:102201, 104102, CO 104102, 104103, 104103, 104105, 104108(#), 104201, 104203, 104325, 104325, 104326, 104327, 104351, 104352, 104361, 104600, 105465, 108201, 108205, 109201, 109203, 110101, 110206, 301112, 301222, 302343, 312251, 503205, CO SCI04 1002, SCI04 1002, SCI04 1003, SCI04 1008, SCI04 2003, SCI08 2001, SCI08 2003, SCI09 1203, SCI09 2201, SCI15 1101
รายวิชาเทียบเท่า:SCI04 1001, 104101
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2560
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้างของ สิ่งมีชีวิต พลังงานกับชีวิต หลักการถ่ายทอด กรรมพันธุ์ อณูพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการโครงสร้างระบบนิเวศน์ พฤติกรรม และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.