103103PROBABILITY AND STATISTICS
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103102 หรือ
SCI03 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:103203, 404411, 404411, 404413, 404413, 407321, 407361, 407463, 409326, 409326, 409473, 421341, 421342, 421445, 422213, 422311, 422412, 425459, 426416, 426421, 427473, 427473, 428412, 431333, 433231, 433641, 433642, 433643, 433645, 435302, 501302, 501303, 504409, 526209, 526416, 526416, 526419, 526431, 617409, 617411
รายวิชาเทียบเท่า:433261, 103104, 103103, SCI03 1003
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงฟังก์ชัน แคเรคเทอริสติก ทฤษฏีบทลิมิตตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงจากการ สุ่มตัวอย่างโมเมนต์ฟังก์ชันเจเนอเรทโมเมนต์จากการ สุ่มตัวอย่าง การประมาณการทดสอบสมมติฐานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.