103103PROBABILITY AND STATISTICS
ความน่าจะเป็นและสถิติ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103102 หรือ
SCI03 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:103203, 404411, 404411, 404413, 404413, 407321, 407361, 407463, 409326, 409326, 409473, 421341, 421342, 421445, 422213, 422311, 422412, 425459, 426416, 426421, 427473, 427473, 428412, 431333, 433231, 433641, 433642, 433643, 433645, 435302, 501302, 501303, 504409, 526209, 526416, 526416, 526419, 526431, 617409, 617411
รายวิชาเทียบเท่า:433261, 103104, 103103, SCI03 1003
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร13:00-15:00B3104BC30060240W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00B3104BC      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
สอบกลางภาค: 18 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1112 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1113 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 26 มิ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1208 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงฟังก์ชัน แคเรคเทอริสติก ทฤษฏีบทลิมิตตัวอย่างแบบสุ่มและการแจกแจงจากการ สุ่มตัวอย่างโมเมนต์ฟังก์ชันเจเนอเรทโมเมนต์จากการ สุ่มตัวอย่าง การประมาณการทดสอบสมมติฐานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.