102111FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
เคมีพื้นฐาน 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:102103, 102105, 102105, CO 102112, 102112, 102113, 102117, 102202, 102202, 109203, 114205, 302243, 302243, 302245, 302245, 312241, 322241, 332241, 421260, 428201, 434252, 434252, 434252, 434252, 521231, 521361, 528202, 528212, 531207, 531209, 531211, 531218, 531354, 532203, 534205, 583202, 583601, 618498, SCI02 1105, SCI02 1112, SCI02 1113, SCI02 2202, SCI02 2214, SCI09 1203
รายวิชาเทียบเท่า:102111, SCI02 1111
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00B2101BC3002991W    
  พุธ10:00-12:00B2101BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1112 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1112
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2103
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
หมายเหตุ: ไม่รับจำนวนเพิ่ม
  02 จันทร์10:00-12:00B2102BC3002955W    
  พุธ10:00-12:00B2102BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
อาจารย์ ดร.เศกสิทธิ์ ชำนาญศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์

สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2103
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
หมายเหตุ: ไม่รับจำนวนเพิ่ม
  03 อังคาร10:00-12:00B2101BC30028515W    
  ศุกร์10:00-12:00B2101BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
รองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1112 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1112
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2103
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
หมายเหตุ: ไม่รับจำนวนเพิ่ม
  04 อังคาร14:00-16:00B5101B2C6406355W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B5101B2C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี รังษีวัฒนานนท์
สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1112 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1112
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2103
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
หมายเหตุ: ไม่รับจำนวนเพิ่ม
  05 พุธ15:00-17:00F9131F9C30085215W    
  ศุกร์13:00-15:00F9131F9C      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตลับนิล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนินสอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1112 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1112
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2103
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
  06 จันทร์10:00-12:00B1209BC15010545W    
  พุธ10:00-12:00B1210BC      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ระพี อูทเคอ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ศาสตราจารย์ ดร.จตุพร วิทยาคุณ


สอบกลางภาค: 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1112 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1113 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1115 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1208 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1213 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2101 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2102 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2103 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B2104 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5209 27 เม.ย. 2559 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
สอบประจำภาค: 8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1112
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1113
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1114
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1115
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1116
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1117
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1118
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1120
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2101
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2102
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2103
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B2104
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
8 มิ.ย. 2559 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B2 ห้อง B5210
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.