523232OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเชิงวัตถุ
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต4 (3-3-9)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523201 และ 523203 หรือ
523203 และ ENG23 2001
รายวิชาต่อเนื่อง:523331, 523333
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์09:00-12:00F11-422.SoftwareF11C30273W    
  จันทร์13:00-16:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
อาจารย์ภูมิรพี ภูมิค้า
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  02 อังคาร09:00-12:00F11-422.SoftwareF11C35305W    
  อังคาร13:00-16:00F11-422.SoftwareF11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
อาจารย์ภูมิรพี ภูมิค้า
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
สอบกลางภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
27 ธ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1119 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.