523203PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
การแก้ปัญหาด้วยการโปรแกรม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 523101
รายวิชาต่อเนื่อง:523232
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C40400W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นายกิตติภัฎ ศรีวงษ์
อาจารย์ภูมิรพี ภูมิค้า
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 30 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 อังคาร13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C52520W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 30 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 พุธ13:00-17:00F11-422.SoftwareF11C42411W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน์
นางสาวดารณี ทิพย์ทอง
นายวรรธนะ พงษ์เสนา
นายอนุพงษ์ บรรจงการ
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
20 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B3101 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 30 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1117 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
30 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1210 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.