202181HOLISTIC HEALTH
สุขภาพองค์รวม
สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาเทียบเท่า:IST20 1503, 202181
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:00B5101B2C89081080M    
  จันทร์13:00-15:00B3103BC      
อาจารย์: อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง
อาจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องฟ้า กองเงิน
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์


สอบกลางภาค: 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1135 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1138 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1139 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1202 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1204 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1211 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1212 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3101 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3102 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3103 21 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B3104
สอบประจำภาค: 1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5201
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5203
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5204
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5205
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5206
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5207
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
1 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 10:00 อาคาร B2 ห้อง B5209
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาปี 2560 เป็นต้นไป และให้ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรก่อนลงทะเบียน (เฉพาะที่สำรองรายชื่อเท่านั้น) เรียนด้วยระบบ CCTV ไปที่ห้อง B3103 อาคารเรียนรวม 1
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.