103101CALCULUS I
แคลคูลัส 1
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105001 หรือ
999993 หรือ
9999 หรือ
999103 หรือ
103001
รายวิชาต่อเนื่อง:103102, 103108, 103205, 205102, 205103, 335341, 525212, 551155, 551262, 581201, SCI03 1002
รายวิชาเทียบเท่า:103101, SCI03 1001
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร08:00-10:00B4101BC30023862W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B4101BC      
  ศุกร์08:00-10:00B2101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2
ชั้นปี 1
300-15-285
300-10-290
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  03 อังคาร08:00-10:00B4101BC300178122W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B4101BC      
  ศุกร์08:00-10:00B2102BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
นายชาญชัย ชัยวัฒน์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2
ชั้นปี 1
300-10-290
300-2-298
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  04 อังคาร08:00-10:00B4101BC1101028W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00B4101BC      
  ศุกร์13:00-15:00B2101BT      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
นางสาวกัลยาณี สายสินธ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2
ชั้นปี 1
106-8-98
106-1-105
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: ใช้กับนักศึกษารหัส 2560 เป็นต้นไป
  05 จันทร์10:00-12:00B1207BC801466W    
  พฤหัสบดี10:00-12:00B1207BC      
  พฤหัสบดี15:00-17:00B1207BT      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
สำรองสำหรับ:สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 180-14-66
สอบกลางภาค: 14 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1122 (Active L) (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: FOR INTERNATIONAL PROGRAM
Course Description
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การดิฟเฟอเรนซิเอต ฟังก์ชันพีชคณิต ทฤษฎีบทสำคัญของแคลคูลัส ดฟเฟอเรนเชียลและการประยุกต์ อินทิกรัล การอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การดิฟเฟอเรนซิเอต และการอินทิเกรต ฟังก์ชันอดิศัย เทคนิคของการ
อินทิเกรต


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.