618314INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 618202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์10:00-12:00F9341F9C40400M    
  อังคาร09:00-12:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
สอบกลางภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  02 จันทร์14:00-16:00B5209B2C40400M    
  อังคาร13:00-16:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
สอบกลางภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  03 อังคาร16:00-18:00F9341F9C40382M    
  พุธ13:00-16:00F12F12L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
สอบกลางภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1131 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1138 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1116 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1121 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
24 มิ.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร B ห้อง B1123 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.