618315FIRE PREVENTION AND CONTROL
การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 อังคาร17:00-19:00B5208(Active_L)B2C45405W    
  พุธ13:00-16:00B5208(Active_L)B2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 อังคาร15:00-17:00B5207B2C452817W    
  พุธ09:00-12:00B5208(Active_L)B2C      
อาจารย์: อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
สอบกลางภาค: 25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1139 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1132 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
18 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร B ห้อง B1135 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.