617219BASIC HEALTH ASSESSMENT AND TREATMENT
การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2560 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 พฤหัสบดี08:00-12:00F9131F9C20018614M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา รองจะโปะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด
อาจารย์ นายแพทย์ธีร์ทัศน์ ชมบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง
อาจารย์สิริกร ขาวบุญมาศิริ
สอบประจำภาค: 2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1202 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1203 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1204 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1205 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
2 ก.ค. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1207 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.