536344PRODUCTION TECHNOLOGY LABORATORY
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 536304
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00B1214BC70691W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภกิจ รูปขันธ์
นายกสิวัฒน์ ไชยสิทธิ์
นายวีระยุทธ ชาตะสุวัจนานนท์
นายวิษณุพงศ์ ตะเคียน
นายโชติช่วง พรหมบุตร
นายกฤษฎา แก่นดีลัง
นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์
นายเตชินท์ สีห์ชัยพัฒน์
นายชินวัฒน์ สิงห์โคตร
นางสาวหทัยชนก เมธินี กล่ำขำมี
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี61-61-0
สอบประจำภาค: 3 มี.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.