536210ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002 หรือ
525213
รายวิชาต่อเนื่อง:525214, 536310, 537463, 537467, 537468
รายวิชาเทียบเท่า:525213, 536210
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ 
  01 จันทร์13:00-15:00B1215BC40355M    
  พุธ17:00-20:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายสิทธินันท์ หวังดังกลาง
สอบกลางภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  02 จันทร์13:00-15:00B1215BC40400M    
  พฤหัสบดี13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายชาคริต เลิศนุวัฒน์
สอบกลางภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
  03 จันทร์13:00-15:00B1215BC40400M    
  ศุกร์13:00-16:00F11-320F11C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายสิทธินันท์ หวังดังกลาง
นายชาคริต เลิศนุวัฒน์
สอบกลางภาค: 14 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1120 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
14 พ.ค. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง B1214 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
สอบประจำภาค: 1 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1134 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
1 ก.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1215 (สอบตามตารางมหาวิทยาลัย)
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.