536210ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 105102 หรือ
SCI05 1002
รายวิชาต่อเนื่อง:536310, 537463, 537467, 537468
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์15:00-17:00B2101BC42411W    
  อังคาร17:00-20:00F11-320F11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายชาคริต เลิศนุวัฒน์
นางสาวสุชาวดี จีนสุทธิ์
นายจักรกริช ภักดีโต

สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
สอบประจำภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1202
4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1203
4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1205
  02 จันทร์15:00-17:00B2101BC44440W    
  พุธ17:00-20:00F11-320F11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นายชาคริต เลิศนุวัฒน์
นางสาวธีรนาฎ ชัชวาลธาตรี
นายสิทธินันท์ หวังดังกลาง

สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
สอบประจำภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1202
4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1203
4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1205
  05 จันทร์15:00-17:00B2101BC43430W    
  พฤหัสบดี17:00-20:00F11-320F11L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ลีตน
นางสาวสุชาวดี จีนสุทธิ์
นายจักรกริช ภักดีโต
นายสิทธินันท์ หวังดังกลาง

สอบกลางภาค: 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5201 18 ม.ค. 2562 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5202
สอบประจำภาค: 4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1202
4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1203
4 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1205
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.