617103HEALTH PROMOTION
การสร้างเสริมสุขภาพ
สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์, อนามัยสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:00B5101B2C600391209W    
อาจารย์: อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
อาจารย์นลิน สิทธิธูรณ์สอบกลางภาค: 15 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5101(แถวA) 15 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5206 15 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5207 15 ก.ย. 2560 เวลา 15:00 - 17:00 อาคาร B2 ห้อง B5208 (Active L)
สอบประจำภาค: 8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1139
8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1140
8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B1141
8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนAแถวA)
8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนBแถวA)
8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนCแถวA)
8 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร B ห้อง B4101(โซนDแถวA)
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.