526421ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั้นสูง
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเซรามิก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 526206 หรือ
526206 หรือ
526206
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00B1204BC35341W    
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี31-30-1
สอบกลางภาค: 28 เม.ย. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร B ห้อง N
สอบประจำภาค: 10 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร B ห้อง B1123
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 2560
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.