535336PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการผลิต
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 535314
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00F6F6C1028W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด
นางสาวจิรภิญญา รักษาแก้ว
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
Course Description
การสั่นแบบอิสระ การสั่นแบบบังคับ การทดสอบสมดุลของเพลา การลดและควบคุมการสั่น การควบคุมแบบป้อนกลับ ตัวควบคุมแบบ PID การควบคุมความเร็ว
การวัดและการวิเคราะห์ความผิดพลาด การเปรียบวัดเครื่องมือวัด การทดสอบความสามารถของกระบวนการวัด (Gauge R&R) การทดสอบแบบ
Free vibration, force vibration, shaft balance; vibration suppression and control; feedback control system, PID controller, speed control system;
Measurement and error analysis; Tool calibration; Gauge Repeatability & Reproducibility; Accelerated test; Practice in precision measuring tools
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.