540201STATISTICS FOR ENGINEER
สถิติสำหรับวิศวกร
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
หน่วยกิต3 (2-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:535305, 535321, 535481, 535483
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบช่วงและแบบต่อเนื่อง ทฤษฎีการชักตัวอย่าง ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การฟิตข้อมูลและสหสัมพันธ์ การออกแบบการทดลอง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ

Data presenting and analyzing; Discrete and continuous probability distribution; Sampling theory, confidence interval; Hypothesis testing; ANOVA; Regression and correlation; DOEs; Practice of commercial software in aiding of statistical analysis

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.