103341PROBABILITY THEORY AND STATISTICS
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 103222 หรือ
103222
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชาต่อเนื่อง:103344
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2557 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00C2220.2C2C1028M    
  พุธ10:00-12:00C2220.2C2C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: เรียนที่อาคารวิชาการ 2
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.