701214HEALTH ASSESSMENT LABORATORY
ปฏิบัติการในห้องทดลองการประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2558 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F9F9C972M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 10/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  02 พุธ13:00-16:00F9F9C871M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 10/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  03 พุธ13:00-16:00F9F9C871M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 10/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  04 พุธ13:00-16:00F9F9C770M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 10/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  05 พุธ13:00-16:00F9F9C770M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 10/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  06 ศุกร์13:00-16:00F9F9C871M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 11/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  07 ศุกร์13:00-16:00F9F9C770M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 11/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  08 ศุกร์13:00-16:00F9F9C770M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 11/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  09 ศุกร์13:00-16:00F9F9C770M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 11/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
  10 ศุกร์13:00-16:00F9F9C880M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย
อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา จุฬารี
อาจารย์รวีวรรณ พงศ์พุฒิพัชร
อาจารย์ ดร.ภัทรภร สฤษชสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี อนุสนธิ
อาจารย์วรรษชล พิเชียรวิไล
อาจารย์วาริธร ประวัติวงศ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สอบFinal วันที่ 11/02/2559 เวลา 8.00-12.00 น.
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.