529295FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529293
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์17:00-20:00F11-306F11C110M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาแจ้งรอปิดกลุ่ม
  02 ศุกร์09:00-12:00F11-306F11C31301W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นางสาวธีรนาฎ ชัชวาลธาตรี
นายอรรถพล ชอบงาน
นายณัฐฐศรัณฐ์ วัชรบรรจง
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
สอบประจำภาค:
  03 ศุกร์17:00-20:00F11-306F11C32320W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย
นางสาวธีรนาฎ ชัชวาลธาตรี
นายเจษฎา พันธุ์ออน
นายบัณริ เข็มกลัดมุกต์
นายอภิชัย โรจน์วงษ์วิริยะ
สอบประจำภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.