529294ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 529292
รายวิชาเทียบเท่า:529294, 583294
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2559 
รายชื่อ  
รายชื่อ(เพื่อความรวดเร็วควรกด Save ลงเครื่องแล้วเปิดไฟล์)  

 -
ปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00F11F11C50464W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรก มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียน ให้เตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้พร้อม
  02 พฤหัสบดี13:00-16:00F11F11C50482W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายอภิชัย สุยะพันธ์
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรก มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียน ให้เตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้พร้อม
  03 ศุกร์13:00-16:00F11F11L50500W    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์
นางสาวธัญลักษณ์ อันดี
นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
นางสาวปทุมพร วงศ์ใหญ่
สอบประจำภาค:
หมายเหตุ: ให้นศ.เข้าเรียนในคาบแรก มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียน ให้เตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้พร้อม
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  P = โครงงาน  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.